Skip Navigation
 

Aktualności

 

Zmiana godzin pracy biura

Informujemy, że dnia 03.04.2015 r. (piątek)
biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

będzie nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy

Propozycja wypoczynku w ośrodku Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje w okresie wakacyjnym aktywny 7-dniowy wypoczynek. W ramach ceny tj. 550 zł + ubezpieczenie (około 30 zł) Fundacja zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, wyjazdy: Zakopane, Czorsztyn, Niedzica, Krościenko, Szczawnica oraz na spływ Dunajcem i 2,5h pobyt - kąpiel w wodach termalnych.

(...)

Czy pielęgniarka może wykonać zlecenie telefoniczne?

Odpowiedź

Pielęgniarka może wykonać zlecenie lekarskie udzielone telefonicznie, jednakże wyłącznie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p., w art. 15 ust. 1 u.z.p.p. stanowi, że pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. Wyjątek od tej zasady zawarty został w art. 15 ust. 2 u.z.p.p., w myśl którego zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.z.p.p., nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

(...)

Opinia w sprawie wykonywania badań laboratoryjnych na przyłóżkowych aparatach do pomiaru parametrów krytycznych i autoryzacji ich wyników przez pielęgniarkę zatrudnioną w anestezjologii i intensywnej terapii

Czy pielęgniarka zatrudniona w anestezjologii i intensywnej terapii posiadająca kwalifikacje tj. kurs kwalifikacyjny bądź specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki może wykonywać badania laboratoryjne na przyłóżkowych aparatach do pomiaru parametrów krytycznych i autoryzować ich wyniki w szczególności oznaczanie równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów, morfologi, metabolitów?

Odpowiedź

Pielęgniarka zatrudniona w anestezjologii i intensywnej terapii posiadająca kwalifikacje tj. kurs kwalifikacyjny bądź specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki nie może wykonywać badań laboratoryjnych na przyłóżkowych aparatach do pomiaru parametrów krytycznych i nie może też autoryzować ich wyników.

(...)

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych

Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039) z dnia 15 lipca 2011 roku pielęgniarka realizuje zlecania lekarskie w procesie diagnostycznym, leczniczym i rehabilitacyjnym. Samodzielne wykonywanie przez pielęgniarkę badań diagnostycznych zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540). § 1 pkt 2 lit. c-h przywołanego rozporządzenia określa, że pielęgniarka jest uprawniona jest do wykonywania samodzielnego bez zlecenia lekarskiego czynności wskazanych w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Należą do nich:

(...)

Opinia w sprawie pobierania krwi do badań laboratoryjnych i wykonywania badań laboratoryjnych przez pielęgniarki

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.11.174.1039) reguluje zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki.

Zgodnie z art. 4 cytowanej Ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki. Udzielanie świadczeń, o których mowa powyżej pielęgniarka wykonuje poprzez:

(...)

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

Materiał do badań laboratoryjnych (głównie krew do badań mikrobiologicznych) może być pobierany od pacjentów hospitalizowanych zarówno przez pielęgniarki i położne, jak i przez diagnostów laboratoryjnych. Aktem prawnym nadającym uprawnienia diagnostom, do pobierania krwi jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.2001.100.1083), zapis art. 3 pkt. 1 w brzmieniu „diagnosta laboratoryjny jest uprawniony do wykonywania zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych”. Podział zadań pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi w zakładzie opieki zdrowotnej należy do kierownictwa zakładu.

(...)

Opinia w sprawie pobierania krwi tętniczej przez pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki

Czy pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki ma uprawnienia do pobierania krwi tętniczej?

Odpowiedź

Pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki nie ma uprawnień do pobierania krwi tętniczej.

(...)

Nabór na kurs specjalistyczny "Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego"

MCK Wiedza ogłasza nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek/pielęgniarzy "Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego" realizowany w ramach projektu systemowego "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie będzie prowadzone w Zamościu, Hrubieszowie lub Biłgoraju (w zależności od ilości chętnych).

Czy pielęgniarka opieki długoterminowej może pobrać materiał na badania laboratoryjne w domu pacjenta?

Odpowiedź

Pielęgniarka opieki długoterminowej nie powinna pobierać materiału do badania laboratoryjnego w domu pacjenta. Pielęgniarka pracująca w zespole leczenia żywieniowego w warunkach domowych nie powinna pobierać badań w domu pacjenta. Pobieranie materiału do badań w domu pacjenta należy do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

(...)

Porozumienie o współpracy ORPiP w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu z Zarządem Regionu OZZPiP Regionu Lubelskiego

Porozumienie o współpracy ORPiP w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu z Zarządem Regionu OZZPiP Regionu Lubelskiego w sprawie działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych zawarte dnia 24 listopada 2014 r.

Oferta MCK Wiedza na 2015

W załączniku, poniżej dostępna jest oferta szkoleniowa Medycznego Centrum Kształcenia "Wiedza" na 2015 rok

Informacja w sprawie wirusa EBOLA

Informujemy, że na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem http://www.lublin.uw.gov.pl/informacja-dla-swiadczeniodawcow-o-procedurach-postepowania umieszczone zostały - opracowane przez Państwowy Zakład Higieny oraz Głównego Inspektora Sanitarnego - informacje w zakresie:

- definicji przypadku zarażenia gorączką krwotoczną EBOLA;
- schematów postępowania dla personelu medycznego;
- zaktualizowanego wykazu ośrodków wiodących, przewidzianych do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem EBOLA;
- danych kontaktowych do centrów zarządzania kryzysowego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami.

Procedura nadania kodu PIN:
1) członek samorządu składa wniosek do OIPiP
2) kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl

Kto dokonuje znieczulenia miejscowego w bloku operacyjnym?

Odpowiedź
Na bloku operacyjnym znieczulenie regionalne wykonuje wyłącznie lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
W gabinecie zabiegowym znieczulenie miejscowe wykonywane jest przez lekarza.

Uzasadnienie
(...)

Czy pielęgniarka może zmienić drogę podania leku określoną w zleceniu lekarskim?

Odpowiedź:
Pielęgniarka nie może samodzielnie zmienić drogi podania leku określonej w zleceniu lekarskim.

Uzasadnienie:
(...)

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie poparcia działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczący sprzeciwu wobec projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i innych ustaw.

Treść stanowiska

Uchwała 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki / położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta / rodziny

Treść uchwały

Pismo do Prezesa Rady Ministrów

Pismo Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska.

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyrażenia wotum nieufności

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi.

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie "Fentanyl przezskórny: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na Fentanyl przezskórny w postaci plastrów".

Do pobrania

Uchwała 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki / położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta / rodziny.

Do pobrania

Odpowiedź z MZ w sprawie powołania Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Odpowiedź z MZ w sprawie powołania Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Treść pisma do pobrania

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz w sprawie sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy ratownictwa medycznego.

Stanowisko NRPiP oraz odpowiedź Ministra Zdrowia

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie braku działań Rady Ministrów RP na postulaty wnoszone przez pielęgniarki i położne oraz odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2014 roku.

Uznawanie kwalifikacji osób, które ukończyły liceum medyczne, na zasadach praw nabytych zgodnie z art. 23 Dyrektywy 2005/36/WE

W dniu 25 lutego 2014 r. Pani Wiceprezes NRPiP złożyła zapytanie do Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które ukończyły liceum medyczne, to jest, czy pielęgniarki, które ukończyły liceum medyczne mogą mieć już uznane kwalifikacje na zasadzie praw nabytych (według art. 23 dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych), a więc czy wystarczające będzie wykazanie przez pielęgniarkę wykonywania zawodu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat czy też należy nadal stosować wobec nich ogólny system uznawania kwalifikacji.

W dniu 20 marca 2014 r. Pani Wiceprezes otrzymała odpowiedź na ww. zapytanie. W załączeniu zapytanie Pani Wiceprezes NRPiP, odpowiedź Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia oraz pismo Pani Prezes NRPiP.

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne

Stanowisko do pobrania tutaj

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ, wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania, kryterium przyznawania, okresów użytkowania i limitem cen napraw. Przedmiotowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie, który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne.

Uchwała nr 113/VI/2013 w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej (...)

Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom które założyły działalność leczniczą, ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w której rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

Więcej informacji tutaj

Stanowisko Nr 16 NIPiP z dnia 4 grudnia 2013 r.

Stanowisko Nr 16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r.

dotyczące treści Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady Społecznej NFZ

Pełny tekst do pobrania tutaj

Stanowisko Nr 15 NRPiP z dnia 4 grudnia 2013

Stanowisko Nr 15 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r.

dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Pełny tekst do pobrania tutaj

Uznawanie kwalifikacji absolwentek liceów medycznych

Od dnia 9 października 2013 roku kwalifikacje ponad połowy polskich pielęgniarek, które były tego pozbawione, będą automatycznie uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Oznacza to, że również te najbardziej doświadczone i najdłużej pracujące w zawodzie (licea medyczne przestały istnieć w 1996) pielęgniarki mogą bez dodatkowych formalności podejmować pracę w dowolnym kraju członkowskim UE. Parlament Europejski uchwalił zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, które umożliwiają:

 • automatyczne uznawanie kwalifikacji pielęgniarek - absolwentek liceów medycznych (na zasadzie praw nabytych)
 • zmianę warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych – absolwentek szkół pomaturalnych polegającą na skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego (3 kolejne lata z ostatnich 5 lat, zamiast 5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat)
 • Dostępna książka Elżbiety Szkiler "Poradnik Pielęgnacji Ran Przewlekłych"

  Zapraszamy do zakupu książki Elżbiety Szkiler "Poradnik Pielęgnacji Ran Przewlekłych". Publikacja do nabycia w biurze OIPiP w Zamościu. Cena 1 egzemplarza po promocyjnej cenie wynosi 35 zł.

  Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex

  W załączniku znajduje się opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Beaty Ostrzyckiej, w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opiece zdrowotnej.

  Plik do pobrania tutaj

  Odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na Stanowiska i Apele Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało odpowiedzi na Stanowiska i Apele Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych:

  więcej...

  Oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

  Podczas VII posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnychw dniu 20 marca 2013 r. zostało podpisane wspólne oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyrażające sprzeciw wobec kontynuowania przez Ministra Zdrowia prac nad wdrażaniem zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w jego treści z dnia 28 grudnia 2012 roku.

  Więcej..

  Program wspierający kobiety żyjące z HIV

  Zakażenie HIV dla kobiety, oprócz konsekwencji zdrowotnych, zazwyczaj wiąże się ze szczególnie dużym obciążeniem psychicznym. Bez odpowiedniego wsparcia trudno kobietom żyjącym z HIV sprostać wyzwaniom, jakimi są m.in. akceptacja zakażenia, ujawnienie go najbliższym czy uzyskanie dobrej jakości opieki medycznej. Z pomocą przychodzi im Program SHE – w 2012 roku w ramach Programu odbył się cykl pięciu otwartych warsztatów edukacyjnych, od 1 stycznia dostępna będzie strona internetowa, stworzona z myślą o szczególnych potrzebach kobiet żyjących z HIV.

  Więcej informacji znajduje się w załączniku do pobrania.

  Czy pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych mają obowiązek używania imiennej pieczątki?

  Ustawodawca nie wymaga bezpośrednio, aby pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych używały pieczątek, ale wprowadza bezwzględny wymóg, aby każdy wpis w dokumentacji medycznej był opatrzony czytelnym oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. (...)

  Serwis edukacjapacjenta.pl

  Od 01.10.2012 funkcjonować rozpoczął edukacyjny serwis www.edukacjapacjenta.pl, którego adresatem są Pielęgniarki i Położne na co dzień edukujące pacjentów z zakresu Pediatrii (m.in. szczepień, dermatologii, higieny i opieki nad noworodkiem, prawidłowego odżywiania dziecka itp.) na ternie całego kraju.

  Podstawową funkcjonalnością serwisu jest:
 • Szeroki dostęp do oferowanych na rynku przez Firmy Farmaceutyczne i Towarzystwa Naukowe materiałów edukacyjnych, pomocy szkoleniowych, wyrobów medycznych (np.: glukometr) czy próbek produktów (np.; dermokosmetyków, odżywek dla dzieci itp.) – całkowicie bezpłatnie.
 • Możliwość komentarzy, ocen i porównania między sobą dostępnych na rynku materiałów edukacyjnych i pomocy szkoleniowych, co bezpośrednio wpłynie na aktywizację środowiska Pielęgniarek i Położnych w celu wymiany opinii i doświadczeń
 • Czy pielęgniarki / położne prowadzące grupową praktykę pielęgniarek / położnych muszą posiadać przeszkolenie w zakresie bhp?

  Odpowiedź: Pielęgniarki / położne prowadzące grupową praktykę nie mają obowiązku odbywania szkolenia bhp.

  Wyjątek dotyczy osób samozatrudnionych, a więc pielęgniarek wykonujących indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

  Zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej kp, pracodawca został zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., nie tylko osobom wykonującym prace na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę), ale także osobom samozatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt) tzn. prowadzącym, w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, na własny rachunek działalność gospodarczą.

  Tym samym, art. 304 § 1 k.p. nałożył na osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie pracy, w omawianym przypadku na pielęgniarkę wykonującą indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, obowiązki jakie spoczywają na pracownikach co do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że pielęgniarka samozatrudniona musi w szczególności: znać przepisy bhp; brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu; poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

  Autor odpowiedzi: Dorota Karkowska - serwis "Prawo i Zdrowie"

  Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach

  Od września 2012r w urokliwej miejscowości Tylmanowa rozpocznie się adaptacja wnętrz budynku przeznaczonego przez Fundację, którą reprezentuję na I Pielęgniarski Dom Seniora na około 70-80 osób. Nasze koleżanki z terenu całego kraju będą mogły zamieszkać w nim czasowo bądź na stałe.

  Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ofertą Fundacji na stronie www.fundacja-almach.org.pl

  Odpowiedź na Stanowisko Nr l Delegatów XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

  Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Nr l Delegatów XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Zamościu z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmian dotyczących wydłużenia wieku emerytalnego

  Informacja

  Działając w imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zawiadamiam, iż samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych uzyskał informacje o zmuszaniu pielęgniarek przez pracodawców do wykonywania badań laboratoryjnych u hospitalizowanych pacjentów na aparatach diagnostycznych, poza medycznym laboratorium diagnostycznym (niewskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. Nr 210, póz. 1540)


  W związku z powyższym procederem Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych informuje, iż badania laboratoryjne może wykonywać tylko diagnosta laboratoryjny w medycznym laboratorium diagnostycznym (w załączeniu opinia). Zwracamy się z prośba o poinformowanie środowiska pielęgniarskiego, iż zmuszanie osób wykonujących zawód pielęgniarki do wykonywania badań laboratoryjnych, stanowiących czynności diagnostyki laboratoryjnej stanowi naruszenie prawa.


  Liczymy, że wspólne działanie umożliwi prawidłowe, zgodne z prawem wykonywanie czynności laboratoryjnej przez uprawniony personel.

  Oświadczenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze

  Oświadczenie prezesów samorządów zawodowych dotyczące Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą

  Nowy portal - "Kwiat Mam"

  W internecie pojawił się nowy portal - Kwiat Mam (www.kwiatmam.pl) ze specjalną sekcją - Kwiat Położnych. Serwis kierujemy do kobiet w ciąży oraz młodych rodziców ale również do czynnie wykonujących zawód położnych oraz kandydatek do zawodu

  Wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc powołała Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

  Komisja ma zadanie ustalić czy podczas leczenia szpitalnego doszło do nieprawidłowości czyli zaistnienia tzw. zdarzeń medycznych, za które należy się odszkodowanie.

  "Podręcznik diagnoz pielęgniarskich" Betty J. Ackley, Gail B. Ladwing

  Podręcznik zawiera dogodne informacje ułatwiające praktykującym pielęgniarkom lub studentom pielęgniarstwa postawienie właściwego rozpoznania oraz napisanie planu opieki.

  Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

  Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie:
  1. umów cywilno-prawnych zawieranych przez pielęgniarki
  2. przemieszczania i podnoszenia pacjentów
  3. odpadów medycznych
  4. zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia

  XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy OIPiP w Zamościu - 27 października 2011

  Na mocy Uchwały 316/V/11 ORPiP w Zamościu z dnia 23.09.2011 r. zwołuje się XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy OIPiP w Zamościu, który odbędzie się 27 października 2011r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gościńca "Magnat" Kalinowice 175d k. Zamościa.
  W załączeniu lista delegatów wybranych na zebraniach wyborczych na okres VI kadencji w latach 2011 - 2015.

  Wybory delegatów OIPiP w Zamościu na lata 2011 - 2015

  Rejestr wyborców znajduje się w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.

  Komunikat nt. obowiązku składania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania

  W związku z art. 17 ust 1 i 36 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2010, nr 185 poz. 1243) wytwórcy odpadów niebezpiecznych, do których zalicza się odpady medyczne są zobowiązani do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach i ich zagospodarowaniu....

  XXIV Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

  26 marca 2010 r. odbył się XXIV Zjazd Sprawozdawczy OIPiP w Zamościu.

  Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

  Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

  Notatka ze spotkania Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa w Ministerstwie Zdrowia

  W dniu 11 grudnia 2007 roku w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

  Pismo z dnia 4 czerwca 2007r. skierowane Pani Anna Kalata Minister Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o poparcie stanowiska samorządu w kwestii uwzględnienia w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych, w grupie ubezpieczonych uprawnionych do emerytury pomostowej, osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej

  NIPIP/XVI/10/07 Warszawa, dnia 4 czerwca 2007r. Pani Anna Kalata Minister Pracy i Polityki Społecznej Szanowna Pani Minister, Działając w imieniu samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych, w grupie ubezpieczonych uprawnionych do emerytury pomostowej, osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej.
   
  « powrót|drukuj