Przerwa w wykonywaniu zawodu

Niewykonywanie zawodu przez pielęgniarkę/położną przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat nie powoduje utraty prawa wykonywania zawodu.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. dopuszcza następujące formy wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej:

 • umowa o pracę,
 • w ramach stosunku służbowego,
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach wolontariatu lub
 • wykonywanie działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Dz. U. Nr 112, poz. 654)

przerywa bieg 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu. W przypadku podjęcia wykonywania zawodu przed upływem 5 lat, pielęgniarka / położna nie jest bowiem w żaden sposób ograniczona w wykonywaniu zawodu. Natomiast w przypadku zaistniałej przerwy zgodnie z art. 26 wyżej wymienionej powinna odbyć przeszkolenie.
Pielęgniarka/Położna, która zamierza wrócić do wykonywania zawodu przed podjęciem pracy powinna odbyć stosowne przeszkolenie. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Zamościu podjęła uchwałę Nr 248/VII/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu, sposobu trybu odbywania oraz zaliczania przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
Osoba która zamierza odbyć przeszkolenia zgłasza się do Okręgowej Izby w celu wypełnienia stosownego wniosku, oraz złożenia niezbędnych dokumentów:

 • Prawo wykonywania zawodu
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • Świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienie
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy do celów sanitarno -epidemiologicznych
 • Udokumentowane szczepienie przeciw WZW typu B
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od zakażeń po ekspozycji

Okres przeszkolenia jest uzależniony od przerwy w niewykonywaniu zawodu przez pielęgniarkę / położną i wynosi:

 • Przerwa powyżej 5 lat do 10 lat – wymóg odbycia trzy miesięcznego przeszkolenia
 • Przerwa powyżej 10 lat do 15 lat – wymóg odbycia czteromiesięcznego przeszkolenia
 • Przerwa powyżej 15 lat do 20 lat – wymóg odbycia pięciomiesięcznego przeszkolenia
 • Przerwa powyżej 20 lat – wymóg odbycia sześciomiesięcznego przeszkolenia

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Zamościu ma podpisane porozumienia z podmiotami leczniczymi na obszarze działania naszej Izby, które spełniają wymogi do odbywania przeszkolenia

 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu AL. Jana Pawła II 10
 • Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.Zamościu ul. Peowiaków 1
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie ul Klukowskiego 3
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub. Al. Grunwaldzkie 1
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ul. Piłsudskiego 11
 • ARION Szpitale Sp. z o.o. w Biłgoraju ul. Dr. Pojaska 5
Share This