Działalność Lecznicza

(praktyki zawodowe)

Ważne!! Zmiana sposobu logowania w RPWDL

Ważny komunikat dla pielęgniarek i położnych świadczących usługi zdrowotne w ramach własnej działalności gospodarczej jako praktyka zawodowa lub podmiot leczniczy.

12 lipca zmieni się sposób logowania do systemu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) na taki, który będzie wykorzystywał wyłącznie system login.gov.pl.

Aby od 12 lipca mieć nadal dostęp do RPWDL, prosimy sprawdzić już teraz, czy mogą Państwo logować się przez login.gov.pl.

Logowanie przez system login.gov.pl możliwe jest na trzy sposoby:

 1. przez profil zaufany,
 2. za pomocą mojeID, czyli poprzez konto bankowe w jednym z wybranych banków (iPKO lub Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Kasa Stefczyka lub banki spółdzielcze z Grupy PBS),
 3. poprzez e-dowód (dowód z warstwą elektroniczną).

Ważne!

Zalogowanie się do RPWDL od 12 lipca NIE BĘDZIE MOŻLIWE bez ważnego profilu zaufanego albo konta w banku obsługującego mojeID albo e-dowodu. Zwracamy uwagę, że profil zaufany jest ważny 3 lata. Prosimy o sprawdzenie jego ważność i przedłużenie w razie potrzeby odpowiednio wcześniej.

Co należy zrobić, by zachować możliwość logowania do RPWDL po 12 lipca?

Jeżeli posiadają Państwo profil zaufany, konto w banku obsługującym mojeID albo e-dowód, prosimy o sprawdzenie możliwości zalogowania się. Należy:

 1. wejść na https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 2. kliknąć „Zaloguj się”
 3. po przekierowaniu na stronę UEOZ kliknąć „Zaloguj się przez login.gov.pl”
 4. wybrać sposób logowania, z którego chcą Państwo skorzystać. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, zachęcamy do sprawdzenia instrukcji

Jeżeli nie posiadają Państwo profilu zaufanego, konta w banku obsługującym mojeID i e-dowodu, prosimy o zapewnienie sobie już teraz możliwości logowania przynajmniej przez jeden z tych sposobów, np. przez profil zaufany.

Co należy zrobić po potwierdzeniu możliwości logowania się przez login.gov.pl?

Prosimy sprawdzić, czy po zalogowaniu do RPWDL przez login.gov.pl dostępny jest ten sam zakres uprawnień, jak w przypadku dotychczasowego logowania za pomocą loginu i hasła. Jeżeli uprawnienia są inne, prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią techniczną pod numerem 19 239 lub mailowo pod adres rpwdl@cez.gov.pl .

Dodatkowe informacje

Jeśli dane nie są jeszcze przeniesione na stronę UEOZ, podpowiadamy, jak to zrobić [PDF, 1,20 MB].
Nasza infolinia techniczna udziela pomocy pod numerem 19 239 lub mailowo pod adresem rpwdl@cez.gov.pl.

Dlaczego zmienia się sposób logowania?

Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ochrona danych osobowych, które są przetwarzane w systemie RPWDL. Dlatego celem wprowadzenia zmiany w sposobie logowania do RPWDL jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu i ochrony danych osobowych. Logowanie przez login.gov.pl to nowoczesny i bezpieczny sposób potwierdzenia swojej tożsamości, stosowany w administracji publicznej.

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu  informuje, że wszystkie informacje oraz sprawy zwią­zane z prowadzeniem praktyk zawodowych załatwiane są w godzinach pracy biura Izby, od poniedziałku do piątku w godzinach-od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu Działu Rejestru PWZ 84 639 07 06

OPŁATY

Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego , a także umowy zlecenie) w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego- w 2024r. wysokość miesięcznej składki wynosi – 58,26 zł

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w roku 2024 wynosi 149 zł 

Wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w roku 2024 wynosi 74,50 zł 

WNIOSKI I INFORMACJE

Informacja o zasadach wpisu do rejestru praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działal­ności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) wprowadzone zostały nowe zasady prowadze­nia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój za­wód w formie praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach działalności leczniczej na zasadach okre­ślonych w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne w formie praktyki zawodowej jest działalnością regu­lowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywania w formie jednoosobowej dzia­łalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wy­łącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniar­ki/położnej;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniar­ki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wy­łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie wy­łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spół­ki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodo­wej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra­mach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną prakty­kę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości  wykonywania  zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3)  nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej prak­tyki – posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniar­stwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej za­stosowanie w ochronie zdrowia;

7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udziela­nie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca prze­chowywania dokumentacji medycznej.

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra­mach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę (praktyka w gabinecie) jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra­mach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę (praktyka specjalistycz­na w gabinecie) jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być;

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4)  dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane   świadczenia   zdrowotne,   wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1ustawy o działalności leczniczej;

7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastoso­wanie w ochronie zdrowia.

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidu­alną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie
w zakładzie leczniczym na pod­stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości   wykonywania  zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3)  nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę  pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod­stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości   wykonywania   zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastoso­wanie w ochronie zdrowia.

W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniar­ki będące wspólnikami albo partnerami spółki cy­wilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające nastę­pujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości   wykonywania   zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3)  nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznic przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzie­lane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego or­ganu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wa­runków umożliwiających udzielanie określonych świad­czeń zdrowotnych;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6)  w przypadku specjalistycznej praktyki – posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położ­nictwa lub innej  dziedzinie mającej  zastosowanie w ochronie zdrowia.

WAŻNE: Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

ZASADY PROWADZENIA REJESTRU PRAKTYK

 1. Pielęgniarka, położna która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa orga­nowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do reje­stru. (według art. 102)

Ustawą z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2016r. póz. 960) uchylono m.in. art. 100 pkt 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., z czego wynika, że pielęgniarka/ położna wysyłając wniosek o rejestrację swojej prak­tyki zawodowej w REJESTRZE PRAKTYK ZA­WODOWYCH, nie dołącza załączników potwierdzających spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, jedynie składa oświadcze­nie o spełnieniu powyższych warunków, które jest umieszczone we wniosku.

Stad ważne jest aby, pielęgniarka/położna składają­ca powyższe oświadczenie do wniosku o rejestra­cję swojej praktyki zawodowej, zapoznała się m.in. z art. 19, art. 25 oraz art. 102 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (OBWIESZCZE­NIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogło­szenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lecz­niczej, póz. 1638).

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

93  – indywidualna praktyka wyłącznie w zakła­dzie leczniczym na podstawie umowy z podmio­tem leczniczym prowadzącym ten zakład

94 – indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącz­nie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład

95 – indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania

96  – indywidualna specjalistyczna praktyka wy­łącznie w miejscu wezwania

97 – grupowa praktyka

98 – indywidualna praktyka (własny gabinet)

99 – indywidualna specjalistyczna praktyka (wła­sny gabinet).

 1. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany do­konać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wnio­sku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.
 1. Jeżeli właściwy organ nic dokona wpisu w termi­nie, o którym mowa w ust. 1 ,a od dnia wpływu wnio­sku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiado­mieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzu­pełnienia wniosku o wpis. (według art. 104).
 2. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
 • 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rze­czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obo­wiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej; (opłata za wpis w 2024r. wynosi 149.00 zł – opłatę należy dokonać na konto izby)
 • zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stano­wiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa po­wyżej; (według art. 105) (oplata za zmiany wpisu w 2024r. wynosi 74,50 zł – opłatę należy dokonać na konto izby).
 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpi­sany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organo­wi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych ob­jętych rejestrem w terminie, o którym mowa po­wyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podsta­wie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, (według art. 107.1.2)

 1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

* wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnio­skodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;

*  podmiot wykonujący działalność  leczniczą wy­kreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

*  wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

 1. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

*  złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

* wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność   leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

*  rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem:

*  niezastosowania  się do  zaleceń  pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;

* złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru:

* bezskutecznego upływu terminu podjęcia działal­ności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wyko­nujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności; (według art.108).

 1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kon­troli podmiotów wykonujących działalność leczni­czą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydany­mi na jej podstawie.

Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywa­nia czynności kontrolnych.

Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okaza­niem upoważnienia, mają prawo:

* żądania informacji i dokumentacji;

*  oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i ja­kości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

*  wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

* udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

* wglądu do dokumentacji medycznej;

*  żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, (według art. 111)

OTWARCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarki/Położne otwierając własną działalność gospodarczą, oprócz rejestracji w rejestrze działalno­ści gospodarczej’- CEDIG (UM lub UG) muszą do­konać rejestracji w Rejestrze Praktyk Zawodowych (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – RPWDL – rejestr MZ – w chwili obecnej rejestracja możliwa jest tylko drogą elektroniczna).

Wysyłając wniosek drogą elektroniczną w systemie podmiotów wykonujących działalność leczniczą -w rejestrze praktyk zawodowych, należy: dokonać wpisu do ewidencji działalności gospo­darczej, oraz wydrukować swoje zaświadczenie z CEDIG (przy rejestracji podając datę rozpoczę­cia działalności, proszę uwzględnić czas załatwie­nia wszystkich formalności, proszę również podać prawidłowa nazwę firmy tj.: indywidualna praktyka pielęgniarska/położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska/położnej, bądź grupowa prak­tyka pielęgniarska/położnych). Zarejestrować się w rejestrze praktyk zawodowych https://rpwdl.csioz.gov.pl, wchodząc na stronę głów­ną w menu wybrać zarejestruj – zakładając konto należy wybrać aplikację: Rejestr Praktyk Zawodo­wych (opis w zakładce ZAŁOŻENIE KONTA). Załatwić podpis elektroniczny (opis w zakładce DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY).

Po zalogowaniu się na własne konto w RPWDL, na­leży wybrać w menu NOWY WNIOSEK PRAKTY­KA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – wybrać ro­dzaj wniosku i dokładnie wypełnić (w razie potrzeby proszę dzwonić: 84 639 07 06). Wypełniony wniosek podpisany np. PROFILEM ZA­UFANYM wysyła się w programie, po dołączeniu w załącznikach potwierdzenia opłaty za wpis do rejestru.

Po dokonaniu wpisu na adres mailowy wysłane zo­staje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.

 1. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnio­nego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze praktyk za­wodowych. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „Komunikaty”, po podpisaniu komunikatu po­jawi się   dokument  w  zakładce:   „Dokumenty”  ze szczegółową informacją co we wniosku należy poprawić.

ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Konieczność zarejestrowania się—założenia kon­ta w rejestrze praktyk zawodowych.

Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowania swojego za­świadczenia, oraz wysłania stosownych wniosków.

  1. Rejestracja – Założenie konta:
   1. Proszę wejść do rejestru na adres: https://rpwdl.csioz.gov.pl
   2. Proszę wejść po   lewej   stronie   w   menu  ZAREJESTRUJ.
   3. Pojawią się aplikacje proszę zaznaczać: REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz wypeł­nić wszystkie wymagane pola.
   4. Wygenerowana zostanie informacja, że konto zo­stało założone a na adres poczty mailowej wysłany został link do aktywacji konta.

Po aktywowaniu konta należy wejść do rejestru i zalogować się. (punkt 4 i 5 wykonują tylko te osoby, które do 31.03.2013r. składały wnioski droga papierową).

   1. Proszę wejść w ostatnią pozycję w menu na wła­snym koncie: Jak uzyskać uprawnienie do ksiąg rejestrowych.

Wypełniając wniosek, jeśli nie znacie Państwo nume­ru księgi rejestrowej, proszę podać imię nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu.

DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru pod­miotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach do­konywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r, Nr 221, póz. 1319), wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elek­tronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego pod­pisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, póz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej. Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze Praktyk Zawodowych, należy posiadać podpis elek­troniczny jako podpis kwalifikowany albo profil za­ufany ePUAP.

Podpis kwalifikowany -jest elektronicznym podpi­sem równoważnym podpisowi własnoręcznemu.
Słu­ży do podpisywania dokumentów i umów, które maja moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związane z poniesieniem kosztów.

Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania toż­samości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

   1. wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
   2. zarejestrować się – założyć konto na ePUAP,
   3. załogować się na swoje konto, następnie wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego.
   4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na stronie elektronicznej platformy usług administra­cji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy in­struktażowe, które objaśniają realizacje poszczegól­nych etapów.

Brak profilu zaufanego uniemożliwia złożenie wniosku a tym samym załatwienie wymaganych formalności.

WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU W REJESTRZE PRAKTYK

   1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto w Rejestrze Praktyk Zawodowych (opis we wcze­śniejszych zakładkach) należy zalogować się w reje­strze https://rpwdl.csioz.gov,pl.
   2. Proszę wejść w menu NOWY WNIOSEK PRAK­TYKA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH oraz wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu – pojawia się zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy zmianie.
   3. Należy dołączyć do wniosku wymagane załącz­niki; (w przypadku zmiany nazwiska, adresu do ko­respondencji, nowego miejsca udzielania świadczeń, wznowienia praktyki – wymagany jest załącznik po­twierdzający dokonania opłaty za zmianę wpisu).
   4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.
   5. Po podpisaniu, wysłać w systemie do organu pro­wadzącego rejestr.
   6. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnio­nego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę ,,Komunikaty” i po podpisa­niu komunikatu pojawi się dokument w zakład­ce: „Dokumenty” ze szczegółowymi danymi co we wniosku należy poprawić.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawo­dową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgła­szać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmia­ny danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych – może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodze­nia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji na­daje się rygor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się prze­pisy Kodeksu postępowania administracyjnego doty­czące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest mi­nister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia de­cyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepi­sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat­kowa dotyczące terminu przedawnienia zobowią­zań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).

UBEZPIECZENIE OC

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna sumę gwarancyjną obowiąz­kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil­nej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniecha­nia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finan­sów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiąz­kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil­nej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293, póz. 1729) ustalona została kwo­ta obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości:

   • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubez­pieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonu­jącej działalność leczniczą w formie jednoosobo­wej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidual­na praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistycz­na praktyka pielęgniarki lub położnej, indywi­dualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidu­alna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na pod­stawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni­czego na podstawie umowy z tym podmiotem;
   • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpie­czenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupo­wa praktyka pielęgniarek lub położnych.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien posiadać regulamin organizacyjny regulujący sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.

REGULACJE PRAWNE

Zmiany dotyczące nowego rejestru – RPWDL

W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (D:. U. z 2011 r., Nr 112, póz. 654). która określa m.in. zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wprowadzając szereg zmian w przepisach innych aktów prawnych. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru ( według art. 103).

Organem prowadzącym rejestr jest.: okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/położną, (według art. 106.1)

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk zawodowych do Rejestru Podmio­tów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu logowania, należy wybrać REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH.

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy:

 

 

  1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego.
  2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Go­spodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz do­konanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
  3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenia OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej
  4. Dokument potwierdzający brak przerwy w wyko­nywaniu zawodu o której mowa w art. 26 ustawy o za­wodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwa pra­cy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej).
  5. W przypadku prowadzenia praktyki we wła­snym gabinecie uzyskanie opinii właściwego or­ganu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnie­niu warunków   umożliwiających   wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie – opinia winna być wystawiona na osobę lub firmę osoby prowadzącej indywidualna praktykę pielę­gniarki/położnej
  6. Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – na konto OlPiP w Zamościu  (nr konta dostępny na stronie internatowej Izby) z dopiskiem „opłata za wpis do RPWDL, imię nazwisko, nr prawa wykonywania za­wodu lub PESEL”.
  7. Założenie konta na platformie RPWDL –www.rpwdl.csioz.gov.pl
  8. Wypełnienie i przesłanie wniosku drogą elektroniczną do OlPiP w Zamościu.
Share This