RODO

Obowiązek informacyjny – RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, ul. Odrodzenia 7, Zamość 22-400
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 664 08 59 57, bądź mailową: inspektor@ethna.pl
  3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest zbieranie wniosków, dokumentów uzupełniających dane dla obowiązkowych rejestrów dla pielęgniarek i położnych z naszego okręgu, w tym między innymi Rejestru Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  4. Osoba uzupełniająca swoje dane w rejestrach podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie ma możliwości zmiany danych w rejestrach
  5. Osobie, której dane dotyczą zawsze przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, aktualizacji swoich danych, oraz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych. Osobie składającej wniosek przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych. W pewnych wyjątkowych sytuacjach OIPiP w Zamościu może odmówić usunięcia danych osobowych, jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż wynika to z przepisów ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, z przepisów o archiwizacji i procedur OIPiP w Zamościu
Share This