Skip Navigation
 

Aktualności

Opinia prawna - Kiedy pielęgniarce przysługuje urlop szkoleniowy?

Kiedy pielęgniarce przysługuje urlop szkoleniowy?


art 61a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej mówi,że pielęgniarce/położnej przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 - ciu dni roboczych. Na Jakie formy kształcenia przysługuje ten urlop i kiedy można się o niego ubiegać

Poniżej opinia p. Iwony Choromańskiej

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz.576 ze zm.) - dalej u.o.z.p.i.p. ielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.Wymiar tego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, przysługuje również pielęgniarce i położnej, która zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia, pod warunkiem, że przedstawi pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.u.o.z.p.i.p.


Z kolei art. 66 ust. 1 u.o.z.p.i.p. stanowi, że ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:
1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej "specjalizacją";
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4) kurs dokształcający.

Są to podstawowe formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Nie obejmują one jednak np. konferencji, kursów naukowych w ramach stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Pielęgniarki, położne często wykorzystują własny urlop wypoczynkowy w celu uczestniczenia w powyższych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ustawodawca, realizując postanowienie § 1 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, dniem 23 sierpnia 2019 r. wprowadziła w życie nowelizacja u.o.z.p.i.p., dodając między innymi cytowany wyżej przepis art. 61a u.o.z.p.i.p.
W przypadku zastosowania przepisu art. 61a należy pamiętać, iż niezbędny jest wniosek pielęgniarki, położnej o udzielenie jej tego urlopu oraz zgoda pracodawcy.
 
 
« powrót|drukuj