Działalność Lecznicza

– Grupowe praktyki

Wpis grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jesteś pielęgniarką lub położną i chcesz działać w ramach spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej? Musisz uzyskać wpis grupowej praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Sprawę można załatwić elektronicznie. Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy. W przypadku grupowych praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych organem tym jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki. Listę organów rejestrowych wraz z danymi teleadresowymi dla praktyk pielęgniarek i położnych znajdziesz tutaj.

Formy grupowych praktyk 

W celu wykonywania działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki pielęgniarek i położnych konieczne jest założenie działalności gospodarczej w formie spółki.

Może to być:

Podejmując decyzję o tym, jaką spółkę założyć aby świadczyć usługi lecznicze w ramach grupowej praktyki, zwróć uwagę na cechy charakterystyczne danej spółki i wybierz tę formę, która najbardziej odpowiada twoim potrzebom.

Jakie warunki musisz spełnić aby wykonywać zawód w ramach grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych

1) musisz posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie możesz być:

a) zawieszona/y w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

b) pozbawiona/y możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

3) nie możesz mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,

4) musisz dysponować pomieszczeniem spełniającym wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny,

5) musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym.

Pamiętaj: Praktyka grupowa może być prowadzona wspólnie przez pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych. Wykonywanie zawodu w ramach grupowej praktyki zawodowej nie jest uznawane za prowadzenie podmiotu leczniczego.

I. Złóż wniosek o wpis grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek o wpis grupowej praktyki pielęgniarek/-rzy i położnych do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą składa się z dwóch części.

Część I wniosku zawiera informacje o spółce wykonującej działalność leczniczą:

1) określenie rodzaju wniosku tj. wpis do rejestru,

2) oznaczenie organu prowadzącego rejestr wraz z kodem okręgowej izby pielęgniarek i położonych – dane te znajdziesz w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru,

3) nazwę firmy oraz formę prawna w jakiej będzie prowadzona działalność (np. spółka cywilna),

4) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki,

5) dane teleadresowe spółki,

6) listę pielęgniarek/-rzy, położnych, wspólników lub partnerów spółki,

7) datę rozpoczęcia działalności leczniczej.

Część II wniosku zawiera informację o wspólnikach albo partnerach spółki:

1. imię i nazwisko,

2) kod okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której pielęgniarka jest członkiem – dane te znajdziesz w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru,

3) numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych,

4) numer prawa wykonywania zawodu,

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

6) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki,

7) kod rodzaju praktyki zawodowej, jaką pielęgniarka wykonuje w ramach grupowej praktyki pielęgniarek – dane te znajdziesz w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki,

8) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

9) dane teleadresowe miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,

10) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki pielęgniarek.

II. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

1. Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wszystkie wymagania do uzyskania wpisu grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

III. Wpis grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekaże ci, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

Pamiętaj, że urząd może ci odmówić wpisu do rejestru. Stanie się tak, gdy:

  • masz prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności,
  • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono ciebie z rejestru dlatego, że złożyłeś nieprawdziwe oświadczenie dołączane do wniosku, poważnie złamałeś warunki wymagane do wykonywania działalności albo nie przestrzegałeś zaleceń pokontrolnych,
  • nie spełniasz warunków prowadzenia działalności.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały organu prowadzącego rejestr.

OPŁATA

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej.

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Opłata za wpis w 2024 r. wynosi 149 zł.

Opłata za wpis zmian w rejestrze w roku 2024 wynosi 74,50 zł

TERMIN

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli nie dokona wpisu w tym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 40 dni, możesz rozpocząć działalność po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym organu prowadzącego rejestr. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał cię do uzupełnienia wniosku o wpis, nie później niż przed upływem co najmniej 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o wpis.

ODWOŁANIE

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały o odmowie wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał uchwałę.

Składki

Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego , a także umowy zlecenie) w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego- w 2024 r. wysokość miesięcznej składki wynosi – 58,26 zł

 

Share This