Działalność Lecznicza

(praktyki zawodowe)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu  informuje, że wszystkie informacje oraz sprawy zwią­zane z prowadzeniem praktyk zawodowych załatwiane są w godzinach pracy biura Izby, od poniedziałku do piątku w godzinach-od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu Działu Rejestru PWZ 84 639 07 06

OPŁATY

Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego , a także umowy zlecenie) w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego- w 2022r. wysokość miesięcznej składki wynosi – 46,66 zł

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w roku 2022 wynosi 118 zł 

Wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w roku 2022 wynosi 59 zł 

WNIOSKI I INFORMACJE

Informacja o zasadach wpisu do rejestru praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działal­ności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) wprowadzone zostały nowe zasady prowadze­nia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój za­wód w formie praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach działalności leczniczej na zasadach okre­ślonych w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne w formie praktyki zawodowej jest działalnością regu­lowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywania w formie jednoosobowej dzia­łalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wy­łącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniar­ki/położnej;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniar­ki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wy­łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie wy­łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spół­ki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodo­wej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra­mach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną prakty­kę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości  wykonywania  zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3)  nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej prak­tyki – posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniar­stwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej za­stosowanie w ochronie zdrowia;

7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udziela­nie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca prze­chowywania dokumentacji medycznej.

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra­mach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę (praktyka w gabinecie) jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra­mach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę (praktyka specjalistycz­na w gabinecie) jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być;

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4)  dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane   świadczenia   zdrowotne,   wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1ustawy o działalności leczniczej;

7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastoso­wanie w ochronie zdrowia.

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidu­alną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie
w zakładzie leczniczym na pod­stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości   wykonywania  zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3)  nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę  pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod­stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości   wykonywania   zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastoso­wanie w ochronie zdrowia.

W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniar­ki będące wspólnikami albo partnerami spółki cy­wilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające nastę­pujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości   wykonywania   zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3)  nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznic przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzie­lane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego or­ganu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wa­runków umożliwiających udzielanie określonych świad­czeń zdrowotnych;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6)  w przypadku specjalistycznej praktyki – posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położ­nictwa lub innej  dziedzinie mającej  zastosowanie w ochronie zdrowia.

WAŻNE: Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

ZASADY PROWADZENIA REJESTRU PRAKTYK

 1. Pielęgniarka, położna która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa orga­nowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do reje­stru. (według art. 102)

Ustawą z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2016r. póz. 960) uchylono m.in. art. 100 pkt 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., z czego wynika, że pielęgniarka/ położna wysyłając wniosek o rejestrację swojej prak­tyki zawodowej w REJESTRZE PRAKTYK ZA­WODOWYCH, nie dołącza załączników potwierdzających spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, jedynie składa oświadcze­nie o spełnieniu powyższych warunków, które jest umieszczone we wniosku.

Stad ważne jest aby, pielęgniarka/położna składają­ca powyższe oświadczenie do wniosku o rejestra­cję swojej praktyki zawodowej, zapoznała się m.in. z art. 19, art. 25 oraz art. 102 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (OBWIESZCZE­NIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogło­szenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lecz­niczej, póz. 1638).

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

93  – indywidualna praktyka wyłącznie w zakła­dzie leczniczym na podstawie umowy z podmio­tem leczniczym prowadzącym ten zakład

94 – indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącz­nie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład

95 – indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania

96  – indywidualna specjalistyczna praktyka wy­łącznie w miejscu wezwania

97 – grupowa praktyka

98 – indywidualna praktyka (własny gabinet)

99 – indywidualna specjalistyczna praktyka (wła­sny gabinet).

 1. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany do­konać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wnio­sku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.
 1. Jeżeli właściwy organ nic dokona wpisu w termi­nie, o którym mowa w ust. 1 ,a od dnia wpływu wnio­sku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiado­mieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzu­pełnienia wniosku o wpis. (według art. 104).
 2. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
 • 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rze­czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obo­wiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej; (opłata za wpis w 2022r. wynosi 118.00 zł – opłatę należy dokonać na konto izby)
 • zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stano­wiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa po­wyżej; (według art. 105) (oplata za zmiany wpisu w 2022r. wynosi 59 zł – opłatę należy dokonać na konto izby).
 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpi­sany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organo­wi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych ob­jętych rejestrem w terminie, o którym mowa po­wyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podsta­wie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, (według art. 107.1.2)

 1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

* wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnio­skodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;

*  podmiot wykonujący działalność  leczniczą wy­kreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

*  wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

 1. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

*  złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

* wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność   leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

*  rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem:

*  niezastosowania  się do  zaleceń  pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;

* złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru:

* bezskutecznego upływu terminu podjęcia działal­ności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wyko­nujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności; (według art.108).

 1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kon­troli podmiotów wykonujących działalność leczni­czą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydany­mi na jej podstawie.

Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywa­nia czynności kontrolnych.

Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okaza­niem upoważnienia, mają prawo:

* żądania informacji i dokumentacji;

*  oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i ja­kości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

*  wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

* udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

* wglądu do dokumentacji medycznej;

*  żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, (według art. 111)

OTWARCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarki/Położne otwierając własną działalność gospodarczą, oprócz rejestracji w rejestrze działalno­ści gospodarczej’- CEDIG (UM lub UG) muszą do­konać rejestracji w Rejestrze Praktyk Zawodowych (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – RPWDL – rejestr MZ – w chwili obecnej rejestracja możliwa jest tylko drogą elektroniczna).

Wysyłając wniosek drogą elektroniczną w systemie podmiotów wykonujących działalność leczniczą -w rejestrze praktyk zawodowych, należy: dokonać wpisu do ewidencji działalności gospo­darczej, oraz wydrukować swoje zaświadczenie z CEDIG (przy rejestracji podając datę rozpoczę­cia działalności, proszę uwzględnić czas załatwie­nia wszystkich formalności, proszę również podać prawidłowa nazwę firmy tj.: indywidualna praktyka pielęgniarska/położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska/położnej, bądź grupowa prak­tyka pielęgniarska/położnych). Zarejestrować się w rejestrze praktyk zawodowych https://rpwdl.csioz.gov.pl, wchodząc na stronę głów­ną w menu wybrać zarejestruj – zakładając konto należy wybrać aplikację: Rejestr Praktyk Zawodo­wych (opis w zakładce ZAŁOŻENIE KONTA). Załatwić podpis elektroniczny (opis w zakładce DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY).

Po zalogowaniu się na własne konto w RPWDL, na­leży wybrać w menu NOWY WNIOSEK PRAKTY­KA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – wybrać ro­dzaj wniosku i dokładnie wypełnić (w razie potrzeby proszę dzwonić: 84 639 07 06). Wypełniony wniosek podpisany np. PROFILEM ZA­UFANYM wysyła się w programie, po dołączeniu w załącznikach potwierdzenia opłaty za wpis do rejestru.

Po dokonaniu wpisu na adres mailowy wysłane zo­staje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.

 1. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnio­nego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze praktyk za­wodowych. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „Komunikaty”, po podpisaniu komunikatu po­jawi się   dokument  w  zakładce:   „Dokumenty”  ze szczegółową informacją co we wniosku należy poprawić.

ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Konieczność zarejestrowania się—założenia kon­ta w rejestrze praktyk zawodowych.

Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowania swojego za­świadczenia, oraz wysłania stosownych wniosków.

  1. Rejestracja – Założenie konta:
   1. Proszę wejść do rejestru na adres: https://rpwdl.csioz.gov.pl
   2. Proszę wejść po   lewej   stronie   w   menu  ZAREJESTRUJ.
   3. Pojawią się aplikacje proszę zaznaczać: REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz wypeł­nić wszystkie wymagane pola.
   4. Wygenerowana zostanie informacja, że konto zo­stało założone a na adres poczty mailowej wysłany został link do aktywacji konta.

Po aktywowaniu konta należy wejść do rejestru i zalogować się. (punkt 4 i 5 wykonują tylko te osoby, które do 31.03.2013r. składały wnioski droga papierową).

   1. Proszę wejść w ostatnią pozycję w menu na wła­snym koncie: Jak uzyskać uprawnienie do ksiąg rejestrowych.

Wypełniając wniosek, jeśli nie znacie Państwo nume­ru księgi rejestrowej, proszę podać imię nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu.

DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru pod­miotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach do­konywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r, Nr 221, póz. 1319), wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elek­tronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego pod­pisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, póz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej. Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze Praktyk Zawodowych, należy posiadać podpis elek­troniczny jako podpis kwalifikowany albo profil za­ufany ePUAP.

Podpis kwalifikowany -jest elektronicznym podpi­sem równoważnym podpisowi własnoręcznemu.
Słu­ży do podpisywania dokumentów i umów, które maja moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związane z poniesieniem kosztów.

Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania toż­samości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

   1. wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
   2. zarejestrować się – założyć konto na ePUAP,
   3. załogować się na swoje konto, następnie wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego.
   4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na stronie elektronicznej platformy usług administra­cji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy in­struktażowe, które objaśniają realizacje poszczegól­nych etapów.

Brak profilu zaufanego uniemożliwia złożenie wniosku a tym samym załatwienie wymaganych formalności.

WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU W REJESTRZE PRAKTYK

   1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto w Rejestrze Praktyk Zawodowych (opis we wcze­śniejszych zakładkach) należy zalogować się w reje­strze https://rpwdl.csioz.gov,pl.
   2. Proszę wejść w menu NOWY WNIOSEK PRAK­TYKA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH oraz wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu – pojawia się zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy zmianie.
   3. Należy dołączyć do wniosku wymagane załącz­niki; (w przypadku zmiany nazwiska, adresu do ko­respondencji, nowego miejsca udzielania świadczeń, wznowienia praktyki – wymagany jest załącznik po­twierdzający dokonania opłaty za zmianę wpisu).
   4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.
   5. Po podpisaniu, wysłać w systemie do organu pro­wadzącego rejestr.
   6. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnio­nego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę ,,Komunikaty” i po podpisa­niu komunikatu pojawi się dokument w zakład­ce: „Dokumenty” ze szczegółowymi danymi co we wniosku należy poprawić.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawo­dową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgła­szać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmia­ny danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych – może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodze­nia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji na­daje się rygor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się prze­pisy Kodeksu postępowania administracyjnego doty­czące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest mi­nister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia de­cyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepi­sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat­kowa dotyczące terminu przedawnienia zobowią­zań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).

UBEZPIECZENIE OC

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna sumę gwarancyjną obowiąz­kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil­nej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniecha­nia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finan­sów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiąz­kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil­nej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293, póz. 1729) ustalona została kwo­ta obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości:

   • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubez­pieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonu­jącej działalność leczniczą w formie jednoosobo­wej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidual­na praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistycz­na praktyka pielęgniarki lub położnej, indywi­dualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidu­alna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na pod­stawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni­czego na podstawie umowy z tym podmiotem;
   • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpie­czenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupo­wa praktyka pielęgniarek lub położnych.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien posiadać regulamin organizacyjny regulujący sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.

REGULACJE PRAWNE

Zmiany dotyczące nowego rejestru – RPWDL

W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (D:. U. z 2011 r., Nr 112, póz. 654). która określa m.in. zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wprowadzając szereg zmian w przepisach innych aktów prawnych. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru ( według art. 103).

Organem prowadzącym rejestr jest.: okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/położną, (według art. 106.1)

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk zawodowych do Rejestru Podmio­tów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu logowania, należy wybrać REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH.

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy:

 

 

  1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego.
  2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Go­spodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz do­konanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
  3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenia OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej
  4. Dokument potwierdzający brak przerwy w wyko­nywaniu zawodu o której mowa w art. 26 ustawy o za­wodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwa pra­cy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej).
  5. W przypadku prowadzenia praktyki we wła­snym gabinecie uzyskanie opinii właściwego or­ganu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnie­niu warunków   umożliwiających   wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie – opinia winna być wystawiona na osobę lub firmę osoby prowadzącej indywidualna praktykę pielę­gniarki/położnej
  6. Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – na konto OlPiP w Zamościu  (nr konta dostępny na stronie internatowej Izby) z dopiskiem „opłata za wpis do RPWDL, imię nazwisko, nr prawa wykonywania za­wodu lub PESEL”.
  7. Założenie konta na platformie RPWDL –www.rpwdl.csioz.gov.pl
  8. Wypełnienie i przesłanie wniosku drogą elektroniczną do OlPiP w Zamościu.
Share This