Skip Navigation
 


Archiwum

Czy pielęgniarka może wykonać zlecenie telefoniczne?

Odpowiedź

Pielęgniarka może wykonać zlecenie lekarskie udzielone telefonicznie, jednakże wyłącznie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p., w art. 15 ust. 1 u.z.p.p. stanowi, że pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. Wyjątek od tej zasady zawarty został w art. 15 ust. 2 u.z.p.p., w myśl którego zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.z.p.p., nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 177 z późn. zm.) - dalej r.d.m., przewiduje prowadzenie karty zleceń lekarskich dla poszczególnych podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Karty zleceń lekarskich prowadzone są w podmiotach leczniczych prowadzących szpital (§ 15 ust. 1 pkt 5 r.d.m.), w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne (§ 15 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 37 r.d.m.). Natomiast w przypadku udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w historii choroby pacjenta umieszcza się adnotacje o zaleconych zabiegach oraz produktach leczniczych wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi (§ 42 ust. 4 pkt 5 r.d.m.). Podobnie dokumentacja medyczna prowadzona przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej winna zawierać wpisy takie, jakie przewidziane są dla ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (§ 59 ust. 4 r.d.m.). Dokumentacja wewnętrzna pielęgniarki udzielającej świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej, z wyłączeniem wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, prowadzona jest w formie:
a) karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej,
b) karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego,
c) karty wizyty patronażowej.

W części dotyczącej porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych zawiera informacje, o których mowa w § 42 ust. 4 pkt 1-3 i 7 r.d.m. tj. datę porady ambulatoryjnej lub wizyty domowej, dane z wywiadu i badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu; opis udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz oznaczenie lekarza, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d r.d.m., w przypadku wykonywania zleceń lekarskich.

Tak więc, co do zasady wszelkie zlecenia lekarskie stanowią część historii choroby pacjenta, która prowadzona jest w formie papierowej lub elektronicznej. Pielęgniarka, mając na uwadze dobro pacjenta, wyłącznie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, może zrealizować zlecenie lekarskie wydane w formie innej niż wpis do dokumentacji medycznej.

Serwis Prawo i Zdrowie Platinum
Autor: Iwona Choromańska
 
 
« powrót|drukuj