Skip Navigation
 


Archiwum

Czy pielęgniarka opieki długoterminowej może pobrać materiał na badania laboratoryjne w domu pacjenta?

Odpowiedź

Pielęgniarka opieki długoterminowej nie powinna pobierać materiału do badania laboratoryjnego w domu pacjenta. Pielęgniarka pracująca w zespole leczenia żywieniowego w warunkach domowych nie powinna pobierać badań w domu pacjenta. Pobieranie materiału do badań w domu pacjenta należy do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie

Paragraf 8 ust. 3 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej Nr 87/2013/DSOZ stanowi, że świadczenia te udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką POZ oraz położną POZ. Natomiast, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 17 zarządzenia Nr 87/2013/DSOS pielęgniarka opieki długoterminowej nie może realizować jednocześnie zadań pielęgniarki POZ oraz zadań pielęgniarki w domu pomocy społecznej. Zadania pielęgniarki opieki długoterminowej w domu pacjenta zostały opisane w przedmiotowym zarządzeniu. Zakres świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową określa § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. poz. 1480 z późn. zm.). Natomiast § 5 pkt 5 i 6 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie Nr 88/2013/DSOZ zawiera świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w postaci żywienia pozajelitowego w warunkach domowych, żywienie dojelitowe w warunkach domowych. Załącznik nr 4e do zarządzenia Nr 88/2013/DSOZ „Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych” w pkt. 3.1 „Specyfikacja kosztów świadczenia” nie przewiduje finansowania świadczeń polegających na pobraniu materiału do badania laboratoryjnego w domu pacjenta, jedynie koszty badań laboratoryjnych, niezbędnych do monitorowania leczenia żywieniowego. Nie przewiduje finansowania dodatkowych kosztów, wykraczających poza obowiązki związane z opieką i nadzorowaniem całodobowym leczenia żywieniowego. Załącznik 4f do zarządzenia Nr 88/2013/DSOZ „Żywienie dojelitowe w warunkach domowych” nie przewiduje świadczeń polegających na pobraniu materiału do badań laboratoryjnych. Zarządzenie obliguje do zapewnienia dostępu do laboratorium diagnostycznego biochemicznego czynnego całą dobę, laboratorium mikrobiologicznego z możliwością wykonania posiewów krwi w kierunku bakterii i grzybów (pkt 2.3). Załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248 z późn. zm.) - dalej r.ś.g., zawiera wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki POZ oraz warunki ich realizacji.

Postanowienia części I ust. 4 załącznika nr 2 r.ś.g. precyzują, że pielęgniarka POZ pobiera materiały do badań diagnostycznych w przypadkach gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy. Świadczeniodawca przy zlecaniu pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej pobrania materiałów do badań diagnostycznych w domu świadczeniobiorcy, znajdującego się na jej liście świadczeniobiorców, jest obowiązany do:

1) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pojemników na materiały do zleconych badań oraz pojemnika zbiorczego do transportu pobranych próbek, odpowiadających wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 z późn. zm.);

2) udostępnienia pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń lub w filii świadczeniodawcy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, pojemników, o których mowa w pkt 1, oraz zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych przez pielęgniarkę próbek.

 
 
« powrót|drukuj