Skip Navigation
 

Wnioski do pobrania

Wniosek indywidualnej praktyki o wpis / zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek indywidualnej praktyki o wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Dodatkowe adresy udzielania świadczeń dla indywidualnej i grupowej praktyki

Wniosek grupowej praktyki o wpis / zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek grupowej praktyki o wpis / zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - Lista wspólników

Wniosek grupowej praktyki o wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek na przeszkolenie po 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

Wniosek o refundację kosztów kształcenia

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis na listę członków

Wniosek o przyznanie ograniczonego lub prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie na listę członków

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie na listę członków

Wniosek o wpis do Rejestru

Wniosek o wykreślenie z Rejestru

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek/ położnych prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Wkładka dodatkowa do arkusza aktualizacyjnego w przypadku większej ilości danych

Wniosek o uznanie kwalifikacji w krajach Uni Europejskiej

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu przejścia na emeryturę

Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu śmierci

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i wpisu do okręgowego rejesrtu pielęgniarek/położnych

Wniosek o dostęp do systemu IBUK

 
 
« powrót|drukuj