Skip Navigation
 

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAMOŚCIU

Ogólne informacje dotyczące procedury uznawania kwalifikacji zawodowych

Pielęgniarki i Położne , które zamierzają wykonywać zawód na terenie UE powinny złożyć wniosek do Okręgowej Izby o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami, oraz że posiadany dyplom , świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje odpowiada dokumentom potwierdzającym kwalifikacje wynikające z przepisów prawa unijnego. Do wniosku dołącza się:

Kserokopia prawa wykonywania zawodu, kserokopia dokumentu tożsamości , świadectwo pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w których jest informacja o okresie zatrudnienia, oraz rodzaj stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/ zleceniodawcą.

Podstawowym dokumentem, który jest niezbędny w procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest odpowiednie zaświadczenie wydawane przez właściwą Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, reguluje zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych, podzielonych ze względu na kryterium posiadanego wykształcenia.

Przedmiotowe zaświadczenie, celem rozpoczęcia procedury uznawania kwalifikacji zawodowych, należy złożyć w odpowiednim organie państwa przyjmującego. Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z art. 50, władze właściwe państwa rozpatrującego wniosek mogą żądać dodatkowych dokumentów. W przypadku ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych będzie to np. program nauczania szkoły, która ukończyła pielęgniarka /położna

Zgodnie z artykułem 51 Dyrektywy 2005/36/WE procedura wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych przebiega następująco:

1. Właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku w terminie miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów.
2. Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów. Jednakże powyższy termin może zostać przedłużony o miesiąc w przypadku rozpatrywania sprawy na podstawie przepisów regulujących ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych.
3. Od decyzji lub braku decyzji w przypisanym terminie przysługuje odwołanie zgodnie z prawem krajowym przyjmującego Państwa Członkowskiego.

Należy jednocześnie podkreślić, iż przepisy wskazanej dyrektywy, nie są dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio źródłem praw i obowiązków. Przepisy dyrektywy zostały implementowane do systemów prawnych wszystkich państw, co może oznaczać pewne różnice w organizacji i procedurach uznawania kwalifikacji zawodowych. Podstawowym wymogiem implementacji jest osiągnięcie celu zakładanego przez dyrektywę, a więc zapewnienie efektywnego uznawania kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowany może powołać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy, jedynie w przypadku, gdy dane państwo nie dokonało implementacji przepisów do prawa krajowego. Należy również pamiętać, iż wszystkie zaświadczenia wydawane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych, na cele procedury uznawania kwalifikacji pozostają ważne przez okres 3 miesięcy od daty wydania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12 i 18 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych udziela informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia , ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu., oraz uznaje kwalifikacje pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej , zamierzającym wykonywać zawód pielęgniarki i położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

W związku z realizacją zadania Uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek Położnych w Zamościu powołano Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny ,siedzibą Ośrodka jest Biuro Okręgowej Izby w Zamościu ul Odrodzenia 7

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

1) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
3) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej
 
 
« powrót|drukuj