Skip Navigation
 

WYBORY

Wybory do Samorządu Pielęgniarek i PołożnychWYBORY DO SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W marcu 2020 roku po raz ósmy uczestniczyć będziemy w Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym, w którym spośród delegatów na VIII kadencję samorządu pielęgniarek i położnych dokonamy wyboru nowych władz.

Miesiąc październik 2019 roku będzie okresem wyborczym, podczas którego na zebraniach w rejonach wyborczych wybierać będziemy delegatów na kolejną kadencję. Mandat zaufania, którym obdarzony zostanie delegat zobowiązuje do pełnego zaangażowania się w pracę na rzecz środowiska, do poświęcenia swego czasu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach trudnej pracy samorządowej.

Delegaci reprezentują swoje placówki na corocznych okręgowych zjazdach pielęgniarek i położnych, ale przede wszystkim w czasie obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego mają prawo wybierać i być wybieranymi do organów Izby tj. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz do pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącego Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej .

Zapraszamy do udziału w zebraniach wyborczych zgodnie z przedstawionym kalendarzem wyborczym, a tym samym do zaangażowania się w pracę na rzecz naszego środowiska. Udział w wyborach jest naszym demokratycznym przywilejem i zarazem obowiązkiem.

Jeśli chcesz decydować – weź udział w zebraniu wyborczym!

Dokonaj trafnego wyboru delegatów na VIII kadencję.

Z poważaniem,
Danuta Kusiak
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej


WYBORY SAMORZĄDOWE NA VIII KADENCJĘ - INFORMATOROkręgowy zjazd jest najwyższym organem okręgowej izby. Uczestniczą w nim delegaci wybrani w rejonach wyborczych obejmujących swoim zasięgiem część obszaru okręgowej izby. W miesiącu październiku odbędą się wybory naszych delegatów na VIII kadencję.

Wykaz rejonów wyborczych, terminy zebrań wyborczych, ilość mandatów do obsadzenia, odpowiedzialnego członka Okręgowej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów przedstawia Kalendarz Wyborczy na 2019 r.

Rejestry wyborców Rejonów Wyborczych są udostępnione do wglądu w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu od dnia 23 września 2019 r. Pielęgniarki i położne powinny sprawdzić, czy są umieszczone w rejestrze wyborców.

Wybory delegatów na VIII kadencję odbywają się tylko w jednym terminie.

Czynne prawo wyborcze na zebraniu rejonu wyborczego przysługuje pielęgniarkom i położnym umieszczonym w rejestrze wyborczym właściwego rejonu wyborczego, wobec których nie zachodzą okoliczności wyłączające czynne prawo wyborcze.

Bierne prawo wyborcze na zebraniu rejonu wyborczego przysługuje pielęgniarkom i położnym umieszczonym w rejestrze wyborczym właściwego rejonu wyborczego z wyłączeniem ukaranych karą nagany, pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, pozbawienia praw publicznych. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu, który za okres co najmniej jednego roku w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie dokonał obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Zamościu Uchwałą Nr 377/VII/19 z dnia
19 września 2019 r. zarządziła wybory delegatów VIII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, ustaliła rejony wyborcze, określiła liczbę delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych oraz ustaliła kalendarz wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu w 2019 roku

TERMINY I MIEJSCA ZEBRAŃ WYBORCZYCH:

UWAGA!!! Jeżeli nie został wskazany podmiot leczniczy w którym pracują pielęgniarki lub położne prosimy o zgłoszenie uwag do biura OIPiP w Zamościu w terminie do dnia
11 października 2019 r.