Skip Navigation
 


Archiwum

Bezpłatne szkolenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ma przyjemność poinformować, iż planuje rozpocząć realizację projektu p.n. Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia , Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych , Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W województwie lubelskim planujemy realizację kursów w Biłgoraju i Zamościu. W każdym kursie udział weźmie 20 osób. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne. Uczestnikiem kursu może być osoba, która z własnej inicjatywy zgłasza chęć udziału w projekcie oraz spełnia następujące kryteria:
- jest pielęgniarką/pielęgniarzem lub położną/położnym mieszkającą/ym i/lub pracującą/ym w województwie: lubelskim
- posiada prawo wykonywania zawodu i/lub posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
- została dopuszczone do kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego
Tematyka realizowanych kursów (po jednej edycji w Biłgoraju i Zamościu)

Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

Program obejmuje 45h teoretycznych (zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zasady i tryb wystawiania recept, aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa. Staż - 20h zajęć praktycznych dla pielęgniarek- gabinet lekarza rodzinnego, dla położnych gabinet lekarza rodzinnego/poradnia ginekologiczna.
Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych + Ordynowanie leków, wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych (program jak powyżej)

Program obejmuje 75h teoretycznych (badanie podmiotowe i przedmiotowe osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych funkcji narządów i układów (moduł podstawowy - 30h), w zakresie zaburzonych funkcji narządów i układów (moduł specjalistyczny - 35h), ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego (moduł diagnostyczny -10h). Staż - 25h zajęć praktycznych ( oddział internistyczny - 10 h, oddział neurologiczny - 5h, oddział intensywnej opieki medycznej- 5h, oddział chirurgii - 5h).
Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.
Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów.

Program obejmuje 35 h teoretycznych (podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych, podawanie leków przeciwnowotworowych, objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego, opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu. Staż - 35h zajęć praktycznych, dla pielęgniarek oddział chemioterapii lub oddział onkologii stacjonarnej (25h) oraz oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium) (10h), dla położnych oddział chemioterapii stacjonarnej (10h), oddział ginekologii onkologicznej (15h) oraz oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium) (10h).
Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Program obejmuje 135h teoretycznych (psychoonkologia w praktyce , profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych, pielęgnowanie i rehabilitacja chorego onkologicznie, pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową, opieka paliatywna). Staż - zajęcia praktyczne 105h - oddział chemioterapii (21h), oddział radioterapii (21h) oddział chirurgii onkologicznej (21h), oddział onkologii i hematologii dziecięcej (21h), hospicjum stacjonarne lub oddział opieki paliatywnej (21h).
Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

Kursy realizowane będą w trybie mieszanym z praktyką, zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym lub popołudniami w zależności od potrzeb i zawodowego obciążenia uczestników.
Każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne w zależności od rodzaju kursu tj.podręczniki, opracowania, materiały CD z charakterystykami produktów leczniczych, druki recept, wzory umów o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, wzory dokumentacji pacjenta, przykładowe opisy przypadków z zastosowaniem OLDCARD, , klasyfikacje diagnoz NANDA, ICNP, zestawy zalecanych skal do oceny stanu zdrowia itp.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie wniosku o dopuszczenie do kursu wraz z załącznikami. W przypadku większej liczby chętnych decydować będzie wynik egzaminu kwalifikującego a także kolejność dokonywania zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji pod tel. 87 562 83 99, e-mail: kursy@pwsz.suwalki.pl, www.pwsz.suwalki.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika ul. Noniewicza 10 16-400 Suwałki www.pwsz.suwalki.pl
 
 
« powrót|drukuj