Skip Navigation
 

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z art 105 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,poz 654) podlega opłacie w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. W 2019 r. wynosi 98,00 zł.

Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,poz. 654) podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty za wpis. W 2019 wynosi 49,00 zł.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 742) w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). dodano punkt 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia jest wolny od opłat."
 
 
« powrót|drukuj