Skip Navigation
 


Archiwum

XXIV Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

26 marca 2010 r. odbył się XXIV Zjazd Sprawozdawczy OIPiP w Zamościu. Na Zjeździe podjęto
a) 6 uchwał
- Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu za okres 01.01.2009 - 31.12.2009
Sprawozdanie z działalności ORPiP
- Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Zamościu za okres 01.01.2009 - 31.12.2009
Sprawozdanie ORzOZ
- Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Zamościu za okres 01.01.2009 - 31.12.2009
Sprawozdanie OSPiP
- Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIPiP w Zamościu za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 Sprawozdanie OKR
- Uchwała nr 5 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
- Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia p;anu wpływów i wydatków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu na rok 2010

b) stanowisko nr 1 w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia

c) 4 apele:
- Apel nr 1 w sprawie zaliczenia zawodów pielęgniarki i położnej do zawodów wykonywanych w warunkach szczególnych
- Apel nr 2 w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez samorząd pielęgniarek i położnych na realizację zadań przejętych od administracji państwowej
- Apel nr 3 w sprawie zagwarantowania ustawowego podwyższenia uposażenia pielęgniarek i położnych po ukończeniu kształcenia podyplomowego
- Apel nr 4 w sprawie realizacji ustawowego obowiązku zgłaszania i prowadzenia wykazu pracowników wykonujących prace umieszczane w wykazie stanowisk pracy o szczególnym charakterzeZdjęcia ze Zjazdu:
Prezydium Zjazdu
Komisja Uchwał i Wniosków
Głosowanie
Obrady
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Zamościu